Project Details

Description

I de senere år er den faglige diskurs af børns sprogbrug gradvist knyttet til det, som nationale og internationale sproglige koncepter måler og er i stor grad præget af at favorisere et voksenorienteret perspektiv og voksen-barn-interaktioner. Med dette ph.d.-projekt ønsker jeg at undersøge og bidrage med viden om, hvordan sprog praktiseres blandt børn i barn-barn-interaktioner i en daginstitution gennem et børneorienteret perspektiv.

Gennem en sproglig etnografisk tilgang og med en bred forståelse af sprog inddrager jeg sproglige og ikke-sproglige praksisser og ser nærmere på, hvordan fx sted, materialitet, kroppe og socialitet ses situeret i børns sproglig praksis. Med projektets tilgang til børns sproglige praksisser er fokusset derfor ikke på, hvad børn kan og ikke kan – men på, hvad børn rent faktisk gør, når børn interagerer med hinanden i daginstitutionelle rammer.

Projektet er tænkt at ende ud i en monografi med mikroanalyser af bestemte typer af børneinteraktioner, der indikerer foranderlige, men genkomne interaktionelle mønstre i børns sprogbrug. Projektet bygger på et 4,5 måneders feltarbejde, der er spredt ud over et år. Det empiriske materiale består af videooptagelser, feltnoter, billeder, stimulated video accounts med børn og semi-strukturerede interviews med pædagogiske medarbejdere.

Vejledere:
Lars Holm, DPU, Aarhus Universitet.
Eva Gulløv, DPU, Aarhus Universitet.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1906/06/22

Collaborative partners

  • The Danish University of Education (Project partner) (lead)

Keywords

  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.