Klubpædagoger og trivsel. Et forskningsprojekt om klubpædagogers betragtninger, italesættelser og indholdsudfyldelser af trivsel og trivselsarbejde i klubregi

Project Details

Description

Baggrund
Undersøgelser peger på en dalende trivsel for børn og unge i ungdomsårene (Ottesen et al, 2008). De senere år er det politiske og kommunale fokus på børn og unges trivsel og trivselsindsatser på det pædagogiske område skærpet. Ligeledes klubbernes trivsels- og mistrivselsindsatser fået øget politisk, forvaltningsmæssig opmærksomhed, eksempelvis med krav om brug af kommunale tværgående trivselsmetoder på børne- og ungeområdet. Vendes blikket mod forskning omkring klubpædagogernes arbejde med trivsel, finder vi, ligesom på resten af klubområdet, kun ganske lidt forskning herom (Gravesen & Ringskou, 2019 og 2020). Der mangler nærmere bestemt forskning omkring klubpædagogens trivselsarbejde, der undersøger, hvordan klubpædagogerne gennem deres daglige praksis selv tilgår trivsel og trivselsarbejdet. Hvordan betragter de trivsel i klubsammenhæng og børn og unges trivsel? Hvordan italesætter og indholdsudfylder de deres egen rolle og egne opgaver i forhold til trivselsarbejdet? I forhold til nærværende forskningsprojekt er antagelsen, at hvis der skal opnås viden om, hvordan klubpædagogerne betragter, italesætter og indholdsudfylder trivsel og trivselsarbejde i praksis, er det, for at nå frem til en nuanceret analyse af dette, relevant at fremanalysere og fokusere på mulige underliggende institutionslogikker. Hvilke institutionslogikker omkring trivsel og trivselsarbejde kan analytisk konstrueres? Hvilke institutionslogikker præger klubpædagogernes arbejde med trivsel og indgår i dialektisk samspil med trivselsarbejdet i praksis?ForskningsspørgsmålHvordan betragter, italesætter og indholdsudfylder klubpædagoger selv trivsel og trivselsarbejde i klubregi og hvilke underliggende institutionslogikker omkringGenstandsfeltKlub for mellemtrin og udskolingSamarbejdspartnereTo klubber (i alt 13 deltagende pædagoger)

Key findings

Forventede resultater

Viden om, hvilke forståelser af trivsel og trivselsarbej-de klubpædagogerne opererer med i den daglige prak-sis.
Viden om, hvilke underliggende institutionslogikker, der kan være på spil, når klubpædagoger arbejder med trivsel i den daglige praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Collaborative partners

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.