Kompetenceløft i forhold til vejledning

Project Details

Description

Intern kompetenceudvikling i forhold til vejledning, særligt i efter videreuddannelses regi.
At skabe et eksemplarisk metaforløb i vejledningsprocesser for og med deltagere, der tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer med, hvad der skaber konstruktive/givende vejledningsprocesser i deres praksis i professionerne, samt i ønsker om at kunne tænke og handle anderledes. De praksisformer, vi skaber i kursusforløbet, relateres undervejs til, eller har deres udgangspunkt i, aktuelle erfaringer eller kommende opgaver i professionerne. Det betyder at:
 Form og indhold på temadagene samskabes af deltagere og tovholdere
 Teorier udvælges løbende
 Metoder konstrueres og relateres til deltagerens vejledningsopgaver
 Procesanalyser på forløbet samtidig bliver metaanalyser, der relaterer sig til konsulentpraksissen.
StatusFinished
Effective start/end date14/06/1609/06/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • management, organizational development and innovation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.