Kompetenceudvikling for adjunkter i UCSJ, forår 2015

Project Details

Description

UCSJs fælles kompetenceudviklingsforløb for adjunkter er et kompetenceudviklingsforløb designet til at understøtte UCSJ adjunkter i deres arbejde som videnmedarbejdere og i deres generelle lektorkvalificering. Forløbet er et supplement til de individuelle adjunktplaner og vejledning. I 2015 afholdes forløbet for 1. gang, hvorfor programmet retter sig mod en bred målgruppe af adjunkter, der er forskellige steder i deres adjunktperiode. Dette er der taget højde for i tilrettelæggelsen af forløbet. Fremover vil programmet blive tilbudt adjunkter i deres første ansættelsesår.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1530/06/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.