Kompetenceudvikling for undervisere og digitalisering indenfor byggeriets uddannelser

Project Details

Description

VIA indgår sammen med bl.a. Aarhus Universitet (AU) i projektet "KompetenceUdvikling i Byggeriets Uddannelser (KUB-U)". I KUB-U projektet udvikles og afprøves et blended/online kompetenceudviklingsforløb for undervisere i relation til temaet digitalisering af processer i byggeriet. Dette sker i samarbejde mellem flere forskellige af byggeriets videregående uddannelser. Fra VIA indgår ingeniør- og bygningskonstruktør-uddannelserne. AU er hovedansvarlig for følgeforskningen på denne kompetenceudviklingsindsats, men der indkøbes på honorarbasis kompetencer fra nærværende projekt til følgeforskningen.
Desuden er Program for Professionsdidaktik i ramme af nærværende projekt ansvarlig for forskningsmæssigt at følge indsatsen relateret til kompetenceudvikling og digitalisering specifikt på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus og Horsens. Nærmere projektbeskrivelse for dette "case"-studie følger.
StatusFinished
Effective start/end date21/06/2131/12/22

Keywords

  • skill development
  • construction, environment and energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.