Komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien

Project Details

Description

Brugen af komplementær og alternativ behandling (KAB) er almindelig og stadig stigendende i den danske befolkning, og erfaringer tyder på, at personer med psykiatriske lidelser har et større forbrug af KAB end baggrundsbefolkningen. Socialpsykiatrien har fokus på borgernes recovery, og der findes ved kontakt til flere bosteder eksempler på, at KAB som massage og øreakupunktur integreres med den øvrige rehabiliterende behandling. Disse initiativer er dog kun sparsomt evalueret. Dette projekt vil undersøge brugen af KAB i socialpsykiatrien i Region Syddanmark og Midtjylland, samt om og hvordan KAB kan støtte den rehabiliterende behandling og borgernes personlige recovery. Projektet gennemføres som et mixed methods studie. Problemformuleringen er operationaliseret i 4 forskningsspørgsmål, som tilsammen undersøger rationalet for, prævalens af og personalets og borgernes oplevelser af KAB integreret i den rehabiliterende behandling. Evidensbaserede hjælpeprogrammer til fremme af borgeres personlige recovery udgør projektets teoretiske ramme. Der vil blive indsamlet data ved brug af spørgeskemaer, interview og fokusgrupper. Fire strategisk udvalgte bosteder vil udgøre rammen for dataindsamlingen og de etiske hensyn til mulige sårbare borgerne vægtes højt, hvorfor der indledes med studiebesøg på de udvalgte bosteder. Kvalitative og kvantitative analyser vil afdække om og hvordan der ses recovery-relevante virkninger af KAB integreret i socialpsykiatriens rehabiliterende behandlingstilbud.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1530/06/18

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • University of Southern Denmark (Project partner)

Keywords

  • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.