Koncept for udvikling af E-læringsplatform 7.+8. semester, BA Journalist

Project Details

Description

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udvikler og ibrugtager digitale lærings-koncepter, -værktøjer- og metoder i et tempo, der modsvarer udviklingen i samfundet på dette felt i øvrigt. Det sker bl.a. med udgangspunkt en antagelse om at kommende generationer af studerende vil have forventning om fleksibel undervisning, i det lange lys uafhængigt af tid og sted, og med en digital relation som det eneste ultimativt nødvendige bindeled.

På den baggrund gennemføres et projekt med det mål at indføre e-læringselementer på 7. og 8. semester ved Bacheloruddannelsen i journalistik.
Som pilotptojekt er valgt faget Medieteori på 7. semester, som ved starten af semestret i februar 2013 kun udbydes som ren e-læring.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden Redia, der står for udviklingen af en e-læringsplatform, som skal tages i brug i forbindelse med pilotprojektet.

StatusFinished
Effective start/end date01/07/1330/06/15

Collaborative partners

Funding

  • Uddannelses- og forskningsministeriet
  • Danish School of Media and Journalism

Keywords

  • blended learning

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.