LegeKunst

  Project Details

  Description

  LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års-området. Vi bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, dagtilbudsledere, forskere, studerende, undervisere, kunstnere og kulturformidlere. Gennem nye, tætte fællesskaber skabes et forskningsbaseret erfaringsgrundlag for, hvordan vi på tværs af professioner kan arbejde sammen om at skabe den højest mulige kvalitet og inddragelse, når børn lokalt møder kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud.

  LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem. LegeKunst er samskabende praksis i et tæt samarbejde med pædagoguddannelsen og får således også indflydelse på kommende pædagogers hverdag.

  LegeKunst giver et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem mødet med kunst og kultur i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode og gennem forskning skabt sammen med praksis skubber vi til ’plejer’ og får nye idéer til vores pædagogiske praksis, hvor vi fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

  LegeKunst og Den styrkede pædagogiske læreplan:
  Legen er nu lovfæstet som værdi i sig selv: Leg, dannelse og børneperspektiv er blevet centrale hverdagsbegreber.

  LegeKunst udvikler ny viden og praksiserfaringer til arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan gennem kunst- og kulturaktiviteter, samt aktionslæring og forskning.
  StatusNot started

  Collaborative partners

  • (lead)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.