Kortlægning af botilbud for voksne med udviklingshæmning

Project Details

Description

Projektet har til formål at kortlægge hvor mange botilbud, der aktuelt eksisterer i Region Midtjylland for voksne borgere med udviklingshæmning, herunder hvor mange der bor sammen i disse botilbud (SEL §107/108) eller i botilbudslignende tilbud (ABL §105).

Projektet har derudover til formål at undersøge, hvordan hverdagslivet i botilbud for voksne med udviklingshæmning udspiller sig, og i hvilket omfang bo-miljøet kan karakteriseres som institutionslignende.

Siden 1950’erne har af-institutionalisering været en af de mest betydningsfulde forandringer i forhold til, hvordan vi i den vestlig verden yder støtte til borgere med funktionsnedsættelser. Særligt i 1990 har af-institutionaliseringen taget fart i Norden bl.a. med forskellige reformer til afvikling af store institutioner (Tøssebro et al. 2012). I Danmark har dette ført til, at institutionsbegrebet i 1998, jf. serviceloven er afskaffet (Sørensen 2013).

Flere undersøgelser peger entydigt på, at borgere med udviklingshæmning opnår betydelig positiv effekt ved at bo i civilsamfundet modsat under institutionslignende forhold (McCarron, Lombard-Vance, Murphy, et al. 2019). Dansk Institut for Menneskerettigheder beskriver, at der ses en stigende tendens til at bygge større boliger beregnet til flere personer med handicap, og at disse boliger får institutionslignende karakter. De henviser i øvrigt til en undersøgelse fra 2012, som viser, at næsten halvdelen af gruppen af borgere, der bor i botilbud, lever sammen med 30 andre borgere eller flere (Menneskerettigheder.dk). Andre peger på, at der kan være en sammenhæng mellem antal af personer, der bor i samme botilbud, og det at et botilbud får institutionslignende karakter (Kittelsaa og Tøssebro 2011).

Projektet udarbejder:
- Litteraturstudie for at afdække eksisterende forskning på området. Noget
tyder på, at vi i Danmark kun har sparsom aktuel forskning på området.

- Kvantitativ undersøgelse af botilbud for voksne med udviklingshæmning -
kortlægning af bosteder.

- Kvalitativ undersøgelse: Observationsstudie på tre bosteder.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/2030/12/23

Keywords

  • exclusion
  • disabled
  • inclusion
  • social research

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.