Krop, etik, dømmekraft

Project Details

Description

Vi undersøger med en fænomenologisk og en hermeneutisk tilgang, hvad der er ’på spil’, når pædagoger reagerer og handler i fagligt udfordrende situationer, herunder hvilken betydning kroppen og etikken har for udøvelse af professionel dømmekraft.

Projektet munder bla ud i et WorkingLab, for erfarne pædagoger i feltet, hvor egenkroppen bliver sat i spil, forstået således at vi vil give bud på, hvordan man kan blive medvidende om hvad der sker, når man udøver professionel dømmekraft; hvordan man kan udvikle sine forudsætninger for og kompetencer hertil ved at komme i kontakt til oplevelser i 1. Persons-perspektivet, blandt andet ved hjælp af en refleksionskæde.

Foreløbige arbejdsspørgsmål:
Hvordan ser det ’kropslige perspektiv’ ud, når det kommer til udtryk i professionsrollen både i formelle og særligt i uformelle rum?
På hvilket grundlag træffer pædagogen ’den rigtige beslutning’ og ’handler godt’, når han/hun står over for etiske dilemmaer?
Hvordan ser professionel dømmekraft ud – i kød og blod?
(i forhold til trivsel, dannelse og muligheder for deltagelse i fællesskaber i brugergruppen MMSP)
Og hvordan kan den professionelle arbejde med betydningen af egen kropslighed i forhold til den pædagogiske opgave i forbindelse med ovenstående?

Med afsæt i Helle Winthers begreber om ” det professionspersonlige” er vi optaget af såvel kroppens sprog og betydning som den praktiske klogskab (Aristoteles) i pædagogikken
– et kropsligt-sanseligt og et filosofisk fokus – for pædagogen i praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1431/12/15

Keywords

  • social inclusion
  • professional bachelor programmes
  • relations
  • professional identity

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.