Kvalitet i dagtilbud - hvordan, hvad, hvorfor?

Project Details

Description

Kvalitet i dagtilbud er, ifølge dagtilbudsloven, når alle børn oplever et omsorgsfuldt og trygt udviklingsmiljø, hvor de trives og deltager aktivt i stimulerende læringsmiljøer og fællesskaber. Kvalitet i dagtilbud er et udfordrende begreb, da kvalitet som begreb er relativistisk, objektivt, universelt og kontekstafhængig. Når vi alligevel vælger at arbejde med kvalitet som begreb bunder det i at forskningsfelter som tidlig barndom, evalueringsforskning og institutionsforskning allerede bidrager med forskellige udgaver og forståelser af kvalitet. I vores sammenhæng lyder spørgsmålet – hvordan kan vi arbejde med at vurdere kvalitet forstået som det, der skal til for at indfri intentioner i dagtilbudsloven? Vi arbejder med to ligestillede problemfelter. Det første drejer sig om at vurdere kvalitet – hvilke redskaber og hvordan analyserer vi indsamlede data? Den andet drejer sig om kvalitet forstået som lige muligheder for læring og trivsel. Med andre ord med et særligt fokus på børn i udsatte positioner og deres muligheder for trivsel og læring.
StatusFinished
Effective start/end date02/01/1731/12/19

Collaborative partners

  • (lead)
  • Hjørring kommune (Project partner)
  • Norddjurs Kommune (Project partner)
  • Frederikshavn Kommune (Project partner)
  • Aalborg Kommune (Project partner)
  • Favrskov Kommune

Keywords

  • children and youth
  • evaluation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.