Project Details

Description

Hvordan er lærerens rolle eller roller i et læringsmiljø hvor digitale fabrikationsmedier og designprocesser danner rammen omkring læreprocesser?
Hvilke udfordringer stiller teknologierne til læreren og pædagogens rammesætning og styring af en igangværende designproces, hvor børn og unge gennem eksperimenter, fejl, testning og refleksion opbygger viden og kompetencer/skills?
Resultater fra implementering af FabLabs i skoler (Silkeborg, vejle og Aarhus) og afprøvning af projekter i den indledende fase 2012 - 2015 er relativt velbeskrevet og resultaterne tyder på at der er behov for at udvikle ny didaktisk viden om lærerens opgave og roller i et forløb med digital fabrikation. (Smith,R.C., Iversen, O.S., & Hjorth, M. 2016). I Introduktionen til International Journal of Child-Computer Interaction peges der på denne udfordring:
The third concern for digital fabrication is the need to address the shift beyond skill-oriented learning with digital fabrication technology towards a more general bildung perspective. This shift
highlights large, structural challenges for the research community to address. These challenges include teachers’ ability to support such complex activities and processes, the need for reframing technologies as flexible materials for design,(...)
(Expanding the research towards design and reflective practices, IJCCI special Issue, 2016)

Projektets bidrag vil være at gribe den ovenstående udfordring " to adress the shift " og udvikle viden og begreber om lærerens/pædagogens/instruktørens rolle. Der vil i den indledende fase være behov for at foretage desk research om en række begreber som: vejleder, facilitator, coach, procesfacilitator og co-creator eller andre, helt nye benævnelser.
Gruppens medlemmer kommer fra forskellige professionsfelter og der vil som nævnt indledningsvis være behov for en differentiering i forhold til deres specielle praksis.
StatusFinished
Effective start/end date15/04/1619/06/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.