Læring mellem produktivitet og danskfaglighed

Project Details

Description

Det overordnede forskningsspørgsmål er:
Hvilke udfordringer er der for dansklæreren, når han/hun arbejder med digitale didaktiske design, der sigter mod elevernes produktive kompetencer i forbindelse med transduktionsprocesser?

Hvordan kan læreren tilrettelægge danskundervisning som et ”didaktisk design”, hvor eleven har rollen som producent og formidler? Hvordan kan læreren iscenesætte læreprocesser, der fremmer elevens arbejde med formning af vidensprodukter, uden at give afkald på faglig ledelse? Denne problemstilling danner afsæt for dette projekt, hvis formål er at udvikle et bud på en tidsvarende didaktik, der sigter på digitale didaktiske design i danskundervisning. Projektet undersøger et forhold mellem undervisning og læring: På ”ydersiden” lærerens rammesætning og iscenesættelse af forløb; det didaktiske design, på ”indersiden” elevernes tanker, kommunikation og produktive handlinger; læringsdesignet. Et væsentligt aspekt i dette forhold er at undersøge lærerens mulighed for at stilladsere og give feedback til elevernes valg i læringsdesign og produktion.
Projektets teoretiske forankring findes i socialsemiotikken (Kress 2003, 2010). Vi er især inspireret af Selander og Kress’ bog ”Læringsdesign – i et multimodalt perspektiv” (2012) og Karsten Gynthers (red.) ”Didaktik 2.0” (2010). Fagdidaktisk tages der afsæt i konkrete faglige mål for danskundervisningen, hvor et fokus er elevernes arbejde med at omforme deres forståelse af lyriske tekster ved hjælp af andre tegnverdener, transduktion, og den potentielle læring, der her finder sted.
Den empiriske undersøgelse gennemføres med udgangspunkt i Gynthers model for ”Design-Based Research”. Med afsæt i et aktionsforskningsperspektiv samarbejdes der med to lærere og deres elever på Katrinebjergskolen i Aarhus, hvor der gennemføres et (af forskerne udarbejdet) undervisningsforløb. Eleverne arbejder med genren lyrik, hvorefter de gennem transduktion skal producere en lyrisk kortfilm. Indsamling af data retter sig dels mod elevernes arbejde, kommunikation og produktion, og mod lærernes overvejelser og refleksioner over didaktisk design og egen rolle som leder og dialogpartner. Resultater af analysen af den praktiske intervention skal i samspil med det teoretiske afsæt lede frem til konstruktion af en didaktisk ”prototype”, som et kontekstualiseret og begrundet didaktisk design for elevers produktion og danskfaglige læring.
StatusFinished
Effective start/end date28/08/1331/12/14

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Katrinebjergskolen (Project partner)

Keywords

  • didactics