Lærings- og fastholdelsespotentiale på toningsuddannelsen Sundhed+ i Sygeplejerskeuddannelsen

 • Reinholdt, Anja (Co-researcher)
 • Barbesgaard, Helle (Principle researcher)
 • Schmidt, Anne Vinther (Co-researcher)
 • Sørensen, Hanne Mette (Co-researcher)
 • Munch, Lene (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  Formålet med dette projekt er at undersøge og vurdere udviklingsperspektiver for såvel toningsuddannelsen Sundhed+ som Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Konkret ønskes følgende:
   undersøgelse af om og hvordan Sundhed+ medvirker til at tiltrække og fastholde sygeplejestuderende
   undersøgelse af hvilket læringspotentiale, der kan ligge i Sundhed+

  Sundhed+ er en toningsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol, hvor der er fokus på at fremme kompetencer indenfor sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme og dermed bidrage til et øget sundhedsløft i samfundet. Sundhed+ tones gennem hele uddannelsen - dog ikke modul 5 og 6. De studerende arbejder desuden med egen sundhed, idet de har fysisk træning to gange ugentligt på modul 1-3, kostvejledning på modul 3 samt tilbud om rygestop. Arbejdet med egen sundhed faciliterer endvidere undervisningen i fx anatomi og fysiologi samt ernæringslære. På Sundhed+ er modul 1-4 og 7 er udviklet og gennemført, mens modul 8-15 er under udvikling. Der er startet et hold Sundhed+ studerende i henholdsvis februar 2010, september 2010 og februar 2011. Der har været stor søgning til Sundhed+. I studieåret 2010-11 søgte 363 studerende Sundhed+ ud af ca. 840 studerende.

  Aktiviteterne i projektet omfatter:

  1) Baggrundsviden relateret til Sundhed+ ud fra en gennemgang af publikationer om:
  - Sundhedsfremmende settings med tiltag, som indeholder elementer lig Sundhed+
  - Frafald og gennemførelse i uddannelser bredt og specifikt i forhold til sygeplejerskeuddannelsen
  - Sundhed i relation til læring og fastholdelse ud fra nedslag som fysisk træning, kost og rygestop samt betydningen af at arbejde professionsorienteret med egen sundhed

  2) Undersøgelse af lærings- og fastholdelsespotentiale på Sundhed+ med følgende nedslag og metoder:
  - Kvantitativ opgørelse over frafald i Sundhed+ klasser sammenlignet med ordinære klasser. Her er valgt hold februar 2010 og hold september 2010.
  - Kvalitativ fænomenologisk undersøgelse til belysning af hvad der tiltrækker de studerende til at søge Sundhed+. Her er udvalgt et hold Sundhed+ studerende fra februar 2011.
  - Kvalitativ undersøgelse til belysning af særlige potentialer på sundhed+ med gruppeinterview i 2 trin. Fundene fra trin 1 danner baggrund for trin 2.
  o Trin 1: tilfældigt udvalgte studerende i en Sundhed+ klasse fra hold september 2010. Her er anvendt en eksplorativ metode med en fænomenologisk inspireret tilgang.
  o Trin 2: tilfældigt udvalgte studerende i henholdsvis en Sundhed+ klasse samt en ordinær klasse fra hold september 2010. Her er anvendt en komparativ metode og en hermeneutisk inspireret tilgang.

  3) Samlet rapportskrivning med henblik på vurdering af potentialer og fremtidige udviklingsperspektiver for Sundhed+ og for Sygeplejerskeuddannelsen Metropol som helhed.
  Projektets formål belyses således via et litteraturstudie samt en kvantitativ og kvalitativ tilgang.

  Hovedresultater i forhold til følgende 3 områder:

  1. Årsager til og begrundelser for at studerende søger Sundhed+:
  - Ønsker at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til andre (patien-ter/borgere)
  - Ønsker at bevare eller øge egen sundhed
  - Anser Sundhed+ som positiv for videreuddannelse, job og karriere
  - Læring i socialt fællesskab
  Disse fund kan danne grundlag for antagelser om kommende ansøgeres motivation til at søge Sundhed+ indenfor en kortere tidshorisont.

  2. Fastholdelsespotentiale på Sundhed+:
  Frafaldet på Sundhed+ er mindre end på ordinære hold i Sygeplejerskeuddannelsen Metropol for indtaget februar og september 2010:
  - Hold februar 2010 Sundhed+ har et frafald på 4,7 % sammenlignet med 13,4 % i gennemsnit for de ordinære hold
  - Hold september 2010 Sundhed+ har et frafald på 7,7 % sammenlignet med 15,4 % i gennemsnit for de ordinære hold

  Det lavere frafald på Sundhed+ kan hænge sammen med, at studerende på Sundhed+ oplever:
  - øget tilfredshed med indhold og læring i deres toningsuddannelse
  - øget trivsel og oplevelse af socialt fællesskab fremkommet via deltagelse i den fysiske træning
  Ovennævnte sammenhænge understøttes af fund i litteraturen, som tyder på at:
  - fysiske aktiviteter øger trivsel, tilknytning til studiet og dermed fastholdelse i uddannelsen
  - socialt fællesskab øger fastholdelse i uddannelser
  - sundhedsfremmende settings har betydning for fastholdelse i uddannelser

  3. Læringspotentiale på Sundhed+:
  De studerende på Sundhed+ oplever:
  - øget læring ved at prøve på egen krop angivet ved den læring, som de opnår via den fysiske træning og kostvejledning
  - at have lettere ved at omsætte viden til aktiv brug i klinikken angivet ved den læring, som de opnår via den fysiske træning, kostvejledningen samt fordybelsen i sundhedsfremme og forebyggelse
  De ordinære studerende efterlyser netop læring via egen krop og oplever, at de kan have vanskeligt ved at omsætte viden til den kliniske kontekst.

  De studerende på både Sundhed+ og det ordinære hold har desuden begyndende overvejelser i forhold til, om deres egen sundhed og/eller holdninger til sundhed har en betydning for deres sundhedsprofessionelle praksis - udtrykt ved refleksioner over:
  - at være rollemodel for sundhed

  Fund i litteraturen støtter op om vigtigheden i dette. Det tyder på, at der kan ligge et læringspotentiale i at arbejde med de studerendes sundhed og/eller holdninger til sundhed for at øge kvaliteten af den sundhedsprofessionelle praksis frem mod at have en mere vidende, aktiv, nuanceret og ikke-moraliserende tilgang til sundhed overfor patienter/borgere.


  Øvrige fund i litteraturen tyder på at:
  - fysisk aktivitet og sund kost kan øge studerendes akademiske kompetencer
  - sund morgenmad kan medvirke til øget læring

  Det vurderes således, at fundene i dette projekt peger på et lærings- og fastholdelsespotentiale på Sundhed+, som med fordel kan indgå i udviklingsperspektiver for Sundhed+, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol og generelt i øvrige sundhedsuddannelser.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1101/07/12

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Gentofte Hospital (Project partner)

  Keywords

  • learning
  • promoting health
  • student attrition
  • health

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.