Project Details

Description

Projektets formål er at forske i nye generiske undervisningsmetoder, der i samarbejde med nordjyske industrivirksomheder og AAU kan bidrage til etablering af et målrettet fysisk og virtuelt læringsmiljø for Learning Factory, Industri 4.0. Projektet kan løfte undervisernes kompetencer og viden med henblik på, at der i undervisningen kan skabes transfer mellem teori og praksis, så de studerende opnår læring i tilknytning til ønskede kompetencer.

Teknologileverandører tænkes indarbejdet, så mulige leverandører af elementer til etablering af Learning Factory, Industri 4.0 får adgang til at videnssamarbejde om teknologioverførsel, udvikling af kurser og undervisningsmateriale m.m.

I projektet undersøges det, hvordan der med afsæt i Industri 4.0 kan skabes nye generiske og modellerbare læringsmiljøer, som understøtter en transfer mellem teori og praksis, samt sikre, at studerende opnår færdigheder og kompetencer, som efterspørges af de små og mellemstore virksomheder.

Forskningshypotesen er, at dybdelæring opstår i spændingsfeltet mellem teori og praksis og at Learning Factory, Industri 4.0 i samarbejde med SMV’er understøtter indlæringen og forståelsen for anvendelsen af digitale teknologier.

Key findings

- at forskningsprojektet fører frem til en afklaring af læringsmål, læringsindhold og læringsaktiviteter for UCN Learning Factory, Industri 4.0.

- at de fysiske elementer, som skal indgå i UCN Learning Factories, Industri 4.0, er blevet fastlagt.

- at alle involverede uddannelser genererer ny viden om Industri 4.0, der kan udbredes og indgå i undervisning på grunduddannelserne inden for it, automation, produktion og PBa PTi samt ved udbydelse af efter- og videreuddannelse hos UCN act2learn.

- at realisering af UCN Learning Factory, Industri 4.0 og et tæt samarbejde med AAU Smart Production Laboratory samt udvalgte virksomheder tilsammen vil sikre adgang til ny viden og operationalisering af viden om Industri 4.0.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/20

Collaborative partners

  • Aalborg University (lead)
  • Dencker A/S

Keywords

  • robot technology
  • technology, engineering and IT
  • professional bachelor programmes

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.