Ledelse af læreprocesser og udvikling af folkeskolen på Ærø i et elevperspektiv

Project Details

Description

Målgruppen for projektet er alle elever på Marstal Skole med afsæt i Folkeskolereformens tre overordnede mål. Projektets fokus er elevernes læring, trivsel og deltagelse. Dels i de professionelt tilrettelagte undervisningsforløb og aktiviteter, dels i de aktiviteter, begivenheder og traditioner, som tilrettelægges i et samarbejde mellem elever og professionelle, og dels i de aktiviteter, som elevrådet igangsætter og realiserer.
Med det formål at virkeliggøre en hverdag for alle skolens elever, hvor eleverne lærer, trives og deltager med maksimalt udbytte for den enkelte elev og den samlede elevgruppe, igangsættes en systematisk udviklingsproces med følgende forbundne udviklingsspor:
Et spor med elevcentreret udvikling for alle skolens elever
Et spor med formel kompetenceudvikling af ledelse, ressourcepersoner og alle øvrige pædagogiske medarbejdere
Et spor med organisationsudvikling

Key findings

Projektets nøgleresultater forventes at blive følgende:
ELEVERNE
samarbejder på alle niveauer i deres hverdag og i deres samlede skoleforløb både mellem elever på tværs af klasser og årgange og med professionelle og får derigennem erfaringer med samarbejde, sammenhængskraft og mening, der styrker dem i deres videre uddannelses- og livsforløb
er aktive deltagere i at øens eneste folkeskole sætter alt i værk for at sikre inklusion og undgå den eksklusion, der kan have store konsekvenser for den enkelte elev i et ø-samfund, som følge af særlige demografiske, logistiske og sociale forhold
er agenter for et godt skole- og hverdagsliv. Elevrådene bliver stærke demokratiske organer med fokus på at øge trivsel og faglighed, bl.a. ved aktionslæring om udvikling af sociale kompetencer for alle elever via True North

FORÆLDRE
oplever en større sammenhæng i deres børns dagligdag og samlede skoleforløb
deltager i et mere målrettet fokus på elevernes trivsel og faglige udvikling i et inklusionsperspektiv
tager medansvar og deltager i et åbent og respektfuldt samarbejde om elevernes hverdagsliv, bl.a. via øget kvalitet i skole-hjem-samarbejdet og i samarbejdet forældrene imellem

SKOLEBESTYRELSEN
får i højere grad fokus på eleverne og oplever at eleverne bliver mere tydelige og byder aktivt ind
ser skolefritidsordningen som et væsentligt aktiv for elevernes udvikling og trivsel
arbejder i højere grad med skolens faglige og sociale nøgletal

PROFESSIONELLE
tilegner sig kompetencer gennem ny viden, praksisudvikling og samarbejdsrelationer
udvikler et mere målrettet samarbejde, som åbner til større sammenhæng og mening i arbejdslivet
nedbryder de markante skel mellem afdelinger og faggrupper og opnår en følelse af, at alle arbejder efter samme "røde tråd"

LEDELSEN
kvalificeres til at stå i spidsen for projektet og fremmer, at kompetenceudviklingen transformeres til den pædagogiske praksis med mærkbar effekt for alle interessenter
arbejder med strategiske ledelsesopgaver, distribueret ledelse og deltager i læreprocesser
følger udviklingen med de nationale og lokale politiske mål i fokus

POLITIKERNE
ser at folkeskolemålene indfries, så de unge er godt rustede, når de tidligere end de fleste andre unge flytter hjemmefra for at tage en ungdomsuddannelse uden for Ærø
erfarer et øget samarbejde om den åbne skole og får bedre indsigt i skolens indhold og udvikling
ser resultater (faglig udvikling og trivsel) i skolens kvalitetsrapport og APV
oplever skolen som aktivt brand for øen
StatusFinished
Effective start/end date27/06/1730/11/19