Lidenskab og bevægelse i børnehaven

Project Details

Description

Indledning
Fænomenet lidenskab er omdrejningspunktet for indeværende projekt. Lidenskab forstås i denne forbindelse som en stærk og indgroet interesse for noget (Dermed anvendes en forståelse af begrebet lidenskab som ikke indeholder de erotiske undertoner, som ofte også tilskrives begrebet). 
Begrebet lidenskab er eksempelvis ofte brugt inde for sportens verden, hvor lidenskab nævnes som en af de bærende drivkræfter hos de største sportsudøvere og deres trænere. Ifølge Kierkegaard (2009) er lidenskab et helt grundlæggende aspekt ved det at være menneske. Lidenskab styrer langt hen ad vejen vores liv. Lidenskab er det, der viser os, hvad vi holder af,  tør tro på eller slet ikke kan holde ud. Ud fra dette perspektiv synes lidenskab at være et centralt menneskeligt aspekt at arbejde med - også i pædagogiske sammenhænge. På trods af dette, har lidenskab hidtil kun spillet en perifer rolle i pædagogikken.
Med dette projekt er det hensigten at undersøge, hvilke perspektiver, der viser sig, når man relaterer det eksistentielt funderede begreb, lidenskab, til dagtilbudspædagogikken. Projektet vil endvidere relatere begrebet lidenskab til en filosofisk anskuelse, enaktiv teori (Di Paolo, Rohde & Jaegher 2010; Gallagher 2018; Colombetti, 2014), som sætter kroppens bevægelser og menneskers mikro-praktiske og inter-affektive samspil i centrum for menneskets bevidsthed, følelser og udvikling. 
En del af begrundelsen for indeværende projekt er, at det umiddelbart kan virke unaturligt at knytte begrebet lidenskab til dagtilbudspædagogik, og at det ikke hidtil har været forsøgt at forstå lidenskab ud fra et enaktivt perspektiv. Projektet bygger nemlig på antagelsen om, at man som regel får øje på noget nyt, når man forsøger at knytte viden og erfaringer fra tilsyneladende ubeslægtede domæner (Willerslev, 2018). Tanken bag projektet er derfor også at arbejdet med at ’oversætte’ og anvendeliggøre lidenskabsbegrebet i forhold til det mikro-praktiske arbejde i dagtilbuddet, vil kunne føre til nye indsigter, som vil kunne styrke det pædagogiske arbejde generelt og arbejdet med bevægelsespædagogik mere specifikt. 
Metode
Projektet tager udgangspunkt i en grundlæggende erkendelsesinteresse om at forstå forholdet mellem lidenskab, bevægelse, mikro-praktiske samspil og dagtilbudspædagogik.
Undersøgelsen vil bygge på en teoretisk, filosofisk og skønlitterær undersøgelse, som indledningsvis består i at skabe en dybereliggende forståelse for fænomenet lidenskab samt de grundstrukturer som danner grundlaget for at opleve lidenskab. Samtidigt gennemføres en litteraturgennemgang for at undersøge, hvilken rolle begrebet lidenskab hidtil har spillet i pædagogisk litteratur, særligt inde for dagtilbudsområdet. Derudover analyseres fænomenet lidenskab ud fra et enaktiv perspektiv ved hjælp af begreber som participatory sense-making (De Jaegher & Di Paolo, 2007), interaffectivity (Fuchs 2016, Colombetti, 2014) og affordance-spaces (Gallagher, 2018).
Ovenstående undersøgelser skal munde ud i en diskussion af, hvordan man kan begrebssætte lidenskab, på måder, der kan understøtte at studerende (på pædagoguddannelsen) og færdiguddannede pædagoger får en fornemmelse for, hvad det vil sige at arbejde med lidenskabelighed i det konkrete samspil med børn, herunder hvordan man kommer til at virke lidenskabelig i sit arbejde og bliver i stand til fange børns interesse og vække deres lyst til at deltage i dagtilbudsaktiviteter.

Referencer
Colombetti, G. (2014). The feeling body: Affective science meets the enactive mind. MIT press.
De Jaegher, H., & Di Paolo, E. (2007). Participatory sense-making. Phenomenology and the cognitive sciences, 6(4), 485-507.
Di Paolo, E., Rohde, M., & De Jaegher, H. (2010). Horizons for the enactive mind: Values, social interaction, and play. I Stewart, J., Gapenne, O. and Di Paolo, E. (eds). Enaction: Towards a new paradigm for cognitive science, MIT Press. 
Fuchs, T. (2016). Intercorporeality and interaffectivity. I Meyer, C., Streeck, J., & Jordan, J. (eds.), Intercorporeality: Emerging Socialities in Interaction. Oxford University Press, 194-209.
Gallagher, S. (2018). Enactivist Interventions. Oxford University Press.
Kierkegaard, S. (2009). Frygt og bæven. Det lille forlag.
Willerslev, R. (2018). Tænk vildt. Peoples Press.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/19