Life Style Redesign - på dansk

Project Details

Description

Projektet vil videreudvikle og kulturelt forankre en ny og brugerorienteret organise-rings- og arbejdsform med borgerinddragende redskaber, der medvirker til at skabe interventionsforløb, hvor livsstil samt livsstilsrelaterede sygdomme og lidel-ser, der forårsager aktivitetsproblemtikker, forebygges. De involverede brugere lærer at mestre udfordringer og barrierer forbundet med deres livssituation.
Projektet tager udgangspunkt i Lifestyle Redesign®, der er en internationalt valide-ret og nytænkende metode.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/0931/05/11

Keywords

  • lifestyle

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.