Project Details

Description

Baggrund
Med folkeskolereformen er der indført tidligere start på fremmedsprogsundervisningen, og engelskundervisningen begynder nu i 1. klasse. Samtidig er flere og flere elever i folkeskolen tosprogede og har dansk som andetsprog. I engelskundervisningen betyder det, at en voksende elevgruppe har engelsk som tredjesprog. Derfor er der behov om ny viden om engelsklæreres praksis i et tredjesprogsdidaktisk perspektiv. Det gælder ikke mindst på mellemtrinnet, hvor kravene til elevernes forståelse af tekster øges markant, og i relation til anvendelsen af litterær fiktion i engelskundervisningen, herunder ældre tekster. Dette projekt undersøger derfor engelskundervisningen på skolens mellemtrin i et såvel tredjesprogsdidaktisk som et litteraturdidaktisk perspektiv.

Genstandsfelt
I projektet undersøges engelskfagets praksis for undervisning i litterær fiktion på mellemtrinnet fra et lærer- og elevperspektiv og med særligt fokus på elever med dansk som andetsprog. Projektets overordnede undersøgelsesspørgsmål lyder: Hvordan praktiseres undervisning i litterær fiktion i engelskundervisningen på mellemtrinnet, og hvordan kan den forstås og ogtilegnelsesteori og –praksismuligheder. Dette perspektiv fokuserer på praksis, der fremmer læringsbetingelser for elever med dansk som andetsprog i engelskfagets litteraturundervisning.
– Interkulturelle møder i litteraturundervisningen. Dette perspektiv fokuserer på engelskfagets muligheder for at åbne litteraturundervisningen i en multikulturel og sprogligt mangfoldig fortolkningsramme.

Nøgleord
Fremmedsprogsundervisning og –tilegnelse; tredjesprogsdidaktik; grundskolens mellemtrin; litterær fiktion; lingvistisk etnografiudvikles i et tredjesprogsperspektiv? Projekts metoder og resultater har særlig interesse for fremmedsprogslærere og forskere i fremmedsprogsdidaktik.

Undersøgelsesmetode
Projektet skriver sig ind i en lingvistisk etnografisk forskningstradition. Lingvistisk etnografi tager udgangspunkt i, at betydning bliver gennem interaktion i klasserummet. Konkrete metoder til dataproduktion er (video)observation, interviews med lærere og elever og analyse af læremidler, elevprodukter (herunder også mundtligt output i klassesamtaler) og lærerlogbøger. Projektet er baseret på tæt samarbejde med engelsklærere i to 5. klasser på midtjyske skoler.

Teoretiske perspektiver
I projektet anlægges to perspektiver på sproglig diversitet i engelskfagets litteraturvisning:
– Spr
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/17