Madfællesskaber for unge - ansøgning til Nordea-fonden

  Project Details

  Description

  Projektet Madfællesskaber for Unge vil stimulere de unges drømme om det gode unge liv og deres glæde og lyst til at gøre noget sammen. Visionen er at skabe muligheder for, at unge kan udvikle nye fællesskaber med mad som rammesætter. Fællesskaber, hvor unge kan udfolde og udvikle deres madpraksis og maddannelse sammen med andre unge. Fællesskabet styrker de unges evne til at handle på deres interesse og bekymring for egen sundhed og hjælper til at rette op på den sociale skævhed, der eksisterer i samfundet i forhold til madkundskab og sundhed. Baggrunden er, at unge ofte føler sig pressede af nutidens præsentationsorienterede kultur og forventninger til sig selv om at leve det perfekte liv. Det gælder også i forhold til sundhed. Samtidig er unge blandt den del af befolkningen, der bruger mindst tid på madlavning, og som spiser mest fastfood. Dette skyldes ikke manglende viden om sund mad, men mangel på fællesskaber, hvor unge kan udvikle deres madpraksis sammen med andre unge, viser ny dansk forskning. Projektet samler unge fra produktionsskoler, højskoler og videregående uddannelser omkring fælles mad- og måltidsaktiviteter. Igennem de nye fællesskaber lærer de unge at skabe mening og meningsfulde rutiner i forhold mad og måltider og det gode unge liv. En læring, der kan overføres i forhold til deltagelse i andre af samfundets demokratiske processer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/1510/12/15

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Suhrs (Project partner)
  • Netværket af Ungdomsråd (Project partner)
  • Glostrup Albertslund Produktionshøjskole (Project partner)
  • Ungdomsbureauet (Project partner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.