Project Details

Description

Merkur er et nyt landsdækkende, web-baseret platform
til vandbehandlingsdata. Formålet er at fremme en evidens-baseret tilgang til design- og driftsaktiviteter inden for vandselskabernes drikkevandsbehandling samt frembringe en dybere forståelse af vandbehandlingsprocesser. Ved at bidrage til Merkur med oplysninger og målinger, kan forsyninger få større indblik i egen vandbehandling ved en benchlearningsproces, hvor der indgår en lang række grafer af diverse performance parametre. Ved projektets afslutning vil Merkur indeholde data fra 23 vandværker. Projektet har desuden til formål at skabe et levende udvekslingsforum til hele vandbranchen til deling og drøftelser af de opnåede resultater og viden.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2001/10/21

Collaborative partners

 • Energi Viborg Vand (lead)
 • Hjørring Vandselskab
 • Ikast Vandforsyning
 • Djurs Vand
 • TREFOR Vand
 • Skanderborg Forysningsvirksomhed
 • DIN Forsyning
 • CEATH Company
 • Syddjurs Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Skanderborg Kommune

Keywords

 • technology, engineering and IT

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.