Model for samarbejde mellem bibliotek og fakultet – et implementeringsprojekt

Project Details

Description

Projektet skal udvikle en almengyldig model for samarbejde mellem bibliotek og uddannelse.
Aktørerne i projektet starter lokalt en proces, som vil give lokale erfaringer, der kan bygges videre på ift. andre uddannelser og fag. Viser modellen sig effektiv, vil modellen og samarbejdsprocessen i modellen kunne anvendes i på alle niveauer i undervisningssektoren.
Succeskriterier
• i samarbejde definerer en konkret behovsoplevet indsats
• iværksætter handlinger og reflekterer over processen
• får erfaringer om samarbejdet
• informationskompetence indgår synligt i uddannelsen
Projektet foregår som et case studie med 2 cases; ét på Campus Silkeborg og ét Campus Horsens. Der vælges 2 cases, da det giver mulighed for at sammenligne processer og resultater og herigennem kunne identificere, hvad der er lokalt betinget, og hvad der er universelt betinget. Modellen er beskrevet med aktioner og aktører samt mål for aktionerne.
Dokumentation af effekt af aktionerne indsamles via projektprotokoller udfyldt af aktører og projektledelse samt fokusgruppeinterview udført af projektledelsen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1330/06/14

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Aarhus University (Project partner)

Keywords

  • implementation
  • information competency

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.