Project Details

Description

I undervisningssammenhæng har vi i Danmark tradition for at arbejde med didaktiske modeller. Formålet med en didaktisk model er netop at formidle en sammenhæng mellem mål, det indhold der undervises i og måden der undervises på, samtidig med at der efterlades plads til konteksten. En idrætspædagogisk model er et forudbestemt design (eller udfyldt didaktisk model), der understreger sammenhængen mellem målet med undervisningen, indholdet og undervisningsformen. En idræts eller bevægelsespædagogisk model er således kendetegnet ved at gøre rede for 1) målet for undervisningen, 2) indhold og metoder, der passer til disse mål og 3) særlige pædagogiske kendetegn ved modellen, der sikrer en sammenhæng mellem undervisningens form og mål. Et undervisningsforløb med udgangspunkt i en idrætspædagogisk model er derfor i højere grad et spørgsmål om, hvordan der undervises for at elever kan nå modellens objektive mål mere end hvilket praktisk indhold, de skal undervises i. Anvendelsen af forskellige idrætspædagogiske modeller (en modelbaseret praksis) kan være en måde, hvorpå man kan skabe en alsidig idrætsundervisning. Men idrætspædagogiske modeller er også et teoretisk begreb.

Formålet med projektet er at undersøge problemstillinger og udfordringer der kan opstå i mødet mellem idrætspædagogiske modeller og den praktiske idrætsundervisning.

I et samarbejde mellem VIA forskningsmedarbejdere og to udskolingslærere i idræt planlagte, gennemførte og evaluerede vi undervisning i to 8. og 9. klasser baseret på de idrætspædagogiske modeller Teaching Games for Understanding og Cooperative Learning.

Key findings

Projektet peger på, at underviserne havde svært ved at kontekstualisere de idrætspædagogiske modeller hvis de ikke i forvejen havde kendskab til dem. Ideologien om friheden til underviseren om selv at vælge hvordan denne vil kontekstualisere en idrætspædagogisk model i forhold til elever, rammer osv. viste sig at være begrænsende dels for undervisernes forståelse af den idrætspædagogiske model og dermed også hvordan de selv kunne undervise efter den givne model.
Short titleModelbasert praksis i idrætsfaget
StatusFinished
Effective start/end date01/06/2018/12/20

Collaborative partners

Keywords

  • educational science

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.