MOGL - Motorisk Observation Gennem Leg

Project Details

Description

Motorisk Observation Gennem Leg (MOGL)
– et tværprofessionelt samarbejde og pilotprojekt med fokus på motorisk udvikling og social inklusion for indskolingsbørn

Formål
I forbindelse med folkeskolereformens krav til mere bevægelse samt reformens muligheder for et øget samarbejde og inddragelse af personale med andre kompetencer end lærernes i bl.a. den understøttende undervisning vil der i dette projekt være fokus på, at undersøge hvordan tværprofessionelt samarbejde mellem henholdsvis pædagogisk personale (lærere og pædagoger) og sundhedsfagligt personale (ergo- og fysioterapeuter og sundhedsplejersker) om inkluderende bevægelseslege og motoriske udfordringer kan tilrettelægges og understøttes i skolehverdagen, således at det bidrager til at forbedre motorisk udfordrede indskolingsbørns motoriske udvikling, trivsel og læring.
Målgruppe
Børn i indskolingen (0. og 1. klasse), samt lærere, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter og sundhedsplejersker.

Beskrivelse af projektet
Projektet tager udgangspunkt i pilotprojektet Motorisk Observation Gennem Leg, udviklet i samarbejde med Motorikcenteret og igangsat i og af Holbæk Kommunes Folkesundhed og Distrikt Katrinedal, der har fokus på at afprøve en model:

• hvor indsatsen for børn med identificerede motoriske vanskeligheder foregår i den vanlige fysiske aktivitet og leg i hverdagen
• som skaber mulighed for tidlig opsporing og indsats i forhold til inklusion, trivsel, læring og sundhed
• som skaber øget sammenhæng mellem dagtilbud, skole og sundhed
• hvor tværfaglig organisering af indsatsen afprøves

KOSMOS-UCSJ følger løbende pilotprojektets aktiviteter og udvikling gennem et tværfagligt samarbejde internt og eksternt. I første del af pilotprojektet er der fokus på udvikling af pædagoger og læreres kompetencer gennem tværprofessionelt samarbejde med ergo- og fysioterapeuter om ”bevægelsesbånd”, ”motorisk observation” og ”inkluderende og udfordrende bevægelseslege” til indskolingsbørn i 0. og 1. klasse. Der vil være fokus på lærernes, pædagogernes, ergo- og fysioterapeuternes og sundhedsplejerskernes praksis og aktiviteter, deres erfaringer og oplevelser af udfordringer og muligheder i projektmodellen og samarbejdet, samt børnenes deltagelse i og udvikling gennem aktiviteterne.

Metode/fremgangsmåde
Pilotprojektets to skoleafdelingers forskellige aktiviteter, børn og tilknyttet personale følges løbende af en tværfaglig og tværprofessionel projektgruppe fra UCSJ gennem observationer, situerede samtaler og kvalitative interviews, bearbejdning heraf samt gennem deltagelse i de tværfaglige møder. Pilotprojektets involverede parter inddrages i analysen af empirien gennem præsentation og diskussion af projektgruppens observationer og analyser efter pilotprojektets evaluering og afslutning.
StatusFinished
Effective start/end date18/06/1530/06/16

Collaborative partners

 • (lead)
 • Holbæk Kommune (Project partner)

Keywords

 • social inclusion
 • cooperation
 • school development
 • motor skills
 • KOSMOS-UCSJ

  Hoffmeyer, A. (Principle researcher) & Holm, H. W. (Co-researcher)

  01/08/1301/08/16

  Project: Other