Motivation for fremmedsprog og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Et tværfagligt projekt, der udvikler elevernes sproglige og interkulturelle læring.

Project Details

Description

Det overordnede formål med dette projekt er at motivere elever i grundskolen til at lære fremmedsprog. Projektet tager afsæt i FN’s Verdensmål og de store samfundsudfordringer, der er knyttet dertil. Målet er at udvikle eksemplariske undervisningsforløb, der understøtter udskolingselevernes interesse for og deres deltagelsesmuligheder i kommunikation om disse emner. I disse forløb vil vi understøtte elevernes sproglige udvikling ved at arbejde chunks- og taskorienteret for derigennem at stilladsere elevernes kommunikationsfærdigheder i relation til samfundsspørgsmål. KP-lektorer udvikler 6 undervisningsforløb og slides til brug i engelsk, tysk og franskundervisningen, som de deltagende lærere i et aktionslæringsforløb videreudvikler, afprøver og evaluerer. Projektets outcome er eksemplariske undervisningsforløb med udvalgte autentiske tekster, undervisningsplaner og slides til undervisningsbrug. Derudover er der lærervejledninger i form af lektorproducerede screencasts til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen.
Sideløbende med udviklingsdelen af projektet er der en forskningsdel, som vil udmønte sig i forskningsartikler om projektet.

StatusFinished
Effective start/end date01/04/2130/04/22

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.