Motivation for fremmedsprog og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Et tværfagligt projekt, der udvikler elevernes sproglige og interkulturelle læring.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts and Humanities