Motivation og barrierer for fysisk aktivitet når man har KOL

Project Details

Description

Der er stærk evidens for, at fysisk aktivitet har en lang række positive effekter for mennesker med KOL. Det mindsker åndenød og træthed, øger den funktionelle kapacitet, bedrer humøret samt øger livskvalitet og følelsen af kontrol over egen tilstand. Til trods herfor er der mange mennesker med KOL, der er fysisk inaktive. Vi undersøger med forskellige metodiske tilgange, hvad der kan motivere til fysisk aktivitet, og hvilke barrierer der kan være for fysisk aktivitet.
Short titleKOL- motivation og barrierer
StatusFinished
Effective start/end date04/06/1806/06/22

Collaborative partners

  • Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt (Project partner)
  • University of Southern Denmark (Project partner)
  • Regionshospitalet Viborg (Project partner)
  • VIA University College (lead)

Keywords

  • physiotherapy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.