Project Details

Description

Motorik og bevægelse er et emne der optager flere og flere professionelle som beskæftiger sig med børn. For lidt bevægelse og en motorik der ikke er alderssvarende kan resultere i overvægt, læringsvanskeligheder og social eksklusion. Omvendt ved praktikere der arbejder med børn også, at bevægelse og en velfungerende motorik er et godt afsæt til udvikling og kropslig trivsel sammen med andre. Når det kommer til praksis er der imidlertid meget forskellige udgangspunkter for at arbejde med motorik og bevægelse. Selvom målet er det samme, synes det som om, der er mange forskellige veje dertil afhængigt af faglig baggrund og syn på børn.
Hvordan skaber man inkluderende og alsidig bevægelsespraksis på børns præmisser? Hvordan skaber man rammer, der fremmer børns lyst, mod og vilje til bevægelse? Hvordan kan vi gøre motorisk alsidige bevægelser til en naturlig del af børns hverdagsliv?
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1026/01/12

Keywords

  • children
  • movement
  • sports
  • motor skills

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.