MOVE ON - Udvikling af tværprofessionel entreprenørskabsundervisning på tværs af lærer- og pædagoguddannelserne

Project Details

Description

Baggrund
Dette projekt omhandler den del af børn og unges hverdagsliv, som foregår i folkeskolen. I de senere år har entreprenørskab og innovation for alvor vundet indpas som del af folkeskolens officielt formulerede værdier og fokuspunkter på tværs af de forskellige fag og øvrige aktiviteter. Eleverne vokser i den grad op i et samfund, hvor innovative og entreprenante kompetencer er nødvendige. Det handler om op gennem folkeskolen at eleverne får mulighed for at et mindset, hvor kreativiteten, evnen til at tænke nyt, at udvikle og forandre står i centrum. Folkeskolen har til opgave at skabe læringsrum, der gør det muligt for eleverne at uddanne sig til forandringsagenter og iværksættere.

Skal folkeskolen skal dyrke entreprenørskab og bidrage til eleveres udvikling som forandringsagenter, lære fra sig i forhold til innovation og entreprenørskab og i det daglige praktisere entreprenørskabsundervisning, kræver det imidlertid, at det entreprenante er en del af de professionelles eget mindset. Lærere og pædagoger skal med andre ord opbygge et mindset, der gør dem i stand til at virke som forandringsagenter, som tør dyrke kreativiteten, idérigdommen og kan se nye muligheder for udvikling kontinuerligt. Et vigtigt del af dette mindset og er, at lærere og pædagoger tør tænke på tværs af professioner.

Samarbejdet mellem lærer og pædagog i skolen er langt fra en ny konstellation. Imidlertid har adskillige undersøgelser peget på, at lærer-pædagogsamarbejdet på en række skoler stadig i høj grad er præget af asymmetri, positioneringskampe og hæmmende fagskel og -hierarkier. Hvad angår morgendagens lærere og pædagoger skal de allerede under deres uddannelse opdyrke og opøve kompetencer i at indgå i et tværprofessionelt samarbejde, hvor de sammen kan udvikle og forandre praksis, herunder kvalitetssikre og -udvikle en bæredygtig tværfaglighed, der dyrker det entreprenante undervisningsrum til gavn for eleverne. Imidlertid er også grunduddannelserne i for høj grad kendetegnet ved silotænkning og opretholdelse af uhensigtsmæssige fagskel mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Der må bringes noget i spil, som på positiv vis, forstyrrer, provokerer, udfordrer og nødvendiggør en andeledes tilgang til samarbejdet. En innovativ tilgang, der netop ikke handler at reproducere de etablerede strukturer, men sigter på at skabe forandring, handle kompetent og udvikle nye måder at løse opgaver, står centralt, hvis silotænkningen skal nedbrydes.

Hvis eleverne i folkeskolen for alvor skal møde et entreprenant undervisningsmiljø og have muligheden for at bliver forandringsagenter selv, må bevægelsen starte hos de professionelle og det tværprofessionelle samarbejde mellem de professionelle allerede på grunduddannelserne. Derfor vil vi i dette projekt, som er medfinansieret af Fonden for entreprenørskab, skabe et tværprofessionelt og entreprenant rum, hvor studerende og undervisere mødes og udfordrer hinandens forståelser og indsigter med blandt andet med det formål at udvikle studerendes innovative og entreprenante kompetencer samt at bidrage til en ny entreprenørskabsdidaktik og indhente viden herom, der kan komme eleverne til gode i deres hverdagsliv i folkeskolen.


Layman's description

Hvis elever i skolen skal lære at være innovative og entreprenante, kræver det at morgendagens lærere og pædagoger allerede under deres uddannelse sammen lærer at tænke og handle innovativt og entreprenant og i samarbejde kan skabe rum for innovation og entreprenørskab i skolen. Projektet vil igangsætte et øget samarbejde mellem lærer- og pædagoguddannelsen, hvor de studerende mødes og planlægger et forløb om entreprenørskab, som de sammen skal afprøve i deres praktikker. Nærmere bestemt vil vi udvikle et entreprenant rum for pædagog- og lærerstuderende før, under og efter deres praktik, med den hensigt at kvalificere såvel de studerendes egen faglige udvikling som skoleelevernes læring og almene dannelse
Short titleMOVE ON
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1801/10/19

Collaborative partners

  • Viborg Kommune (lead)
  • Skive Kommune

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.