MOVE ON - Udvikling af tværprofessionel entreprenørskabsundervisning på tværs af lærer- og pædagoguddannelserne

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences