Når et studentervæksthus bliver til

Project Details

Description

Delprojekt I undersøger tre studentervæksthuses tilblivelsesprocesser i etablerings- og konsolideringsfaserne i perioden F12-E13. I sammenligningen af de tre nedslag søges det belyst, hvorledes studentervæksthus-aktørerne fortolker, italesætter, materialiserer og distribuerer det lokale studentervæksthus på Campus. I undersøgelsen af disse diskursive processer vil projektet særligt spore integrationen af ideer, forståelser og aktiviteter, der omsætter begrebet socialt entreprenørskab. Studentervæksthusenes tilblivelsesproces undersøges via en diskursanalytisk dokumentanalyse af de mundtlige såvel som skriftlige ”tekster”, der bliver produceret i den undersøgte periode.
Delprojektet indgår i det samlede projekt, som undersøger, hvordan foretagsomhedskulturen i PSH’s uddannelser bliver til i samspillet mellem konkrete aktiviteter i uddannelserne og de lokale studentervæksthuse. Projektet identificerer muligheder og udfordringer i samspillet mellem PSH’s uddannelser og studentervæksthusenes forståelse af EIU og socialt entreprenørskab og kommer med anbefalinger til, hvordan socialt entreprenørskabsfremmende aktiviteter i en studentervæksthuskontekst kan konsolidere sig – også efter en bevillingsperiode ophører.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1231/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.