Nationale kompetenceforløb på dagtilbudsområdet

Project Details

Description

Design, kommunalt og internt samarbejde på tværs af centre

Key findings

Design og gennemførelse af IDV, Dil-valgmoduler, intern varetagelse af tovholderfunktioner i relation til kommuner, design- og evalueringsmøder med kommunale repræsentanter
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1801/07/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.