Project Details

Description

Projektet bygger på forestillinger om naturfaglig dannelse, som udfoldes i bogen Krogh (2022). Som en parafrase af K. Schnacks definition på dannelse, så kan man her sige, at en naturfagligt dannet person vil kunne forstå sig selv og verden på et naturfagligt informeret grundlag - og handle i overensstemmelse hermed. Mere specifikt ekspliciteres i forlængelse af Sjöström & Eilks (2018) tre "flavours"/Visioner om naturfaglig dannelse, som er tænkt at forudsætte og supplere hinanden i undervisningen.

I dette projekt træder Vision III-naturfaglig dannelse dog i forgrunden. Denne dannelse er kritisk-refleksiv og transformativ, d.v.s. den har som mål at den enkelte formes til at handle kritisk, refleksivt og naturfagligt informeret på samfundsmæssige problemstillinger i relevante livsverdenssammenhænge. Dette betyder, at relevante problemstillinger oftest er fællesfaglige, lokale socio-scientific (SSI) og/eller lokale varianter af epoketypiske problemstillinger. 

Som første del af projektet har vi udført et snowballing litteraturstudium med afsæt i litteraturen om socio-scientific issues og handlekompetence/action competence. Heraf har vi identificeret et antal holdepunkter for undervisning med fokus på naturfaglig dannelse med et handleperspektiv:

1.      Undervisningentager afsæt i autentiske problemstillinger/SSI, som er relevante i et nærområde til skolen (og gerne nogle som på eksemplarisk vis udfolder større samfundsmæssige, bæredygtigheds- eller andre epoketypiske problemer).

2.       Undervisningen er i udgangspunktet problembaseret og fællesfaglig.

3.      Der lægges vægt på at eleverne får handleerfaringer, ved at afprøve out-of-school-handlemuligheder ift. problemstillingeri det lokale.

4.      Eleverne er medbestemmende/selvregulerede i størst muligt omfang – og bringes konsekvent til at reflektere deres egen adfærd og mulighederne for at påvirke problemstillinger i det små & i deres nære omgivelser til det bedre. Opbygger på denne måde en tiltro til at kunne influere og bidrage til relevant problemløsning.

5.      Undervisningen støtter eleverne i at formulere handlemuligheder, bl.a. med øje for teknologiske muligheder og konsekvenser

6.      Undervisningen støtter eleverne i at søge og kritisk vurdere information på internettet og i medier, herunder være opmærksomme på styrker og begrænsninger ved naturvidenskabelig viden.

7.      Eleverne trænes i at afkode interessekonflikter og forskellige perspektiver, som en forudsætning for egen stillingtagen

8.      Eleverne trænes i at argumentere – med relevant anvendelse af naturfaglige belæg

9.      Handleaspekter evalueres – i størst mulig udstrækning og med max alignment.

Anden del af projektet har været at udvikle et antal værktøjer og undervisningsmæssige tilgange, som kan understøtte de studerendes arbejde med naturfaglig dannelse i Vision III-forstand. 

Aktuelt afprøves disse i kontekst af LU og ifm praktik og praksissamarbejder med grundskolen. De studerende inddrages i størst muligt omfang i at afprøve, reflektere og evt. redidaktisere forskellige værktøjer. Undervejs indsamles empiri, som kan bruges i en iterativ udvikling af værktøjer og undervisningstilgange, ud fra en Design-Based-Research tænkning. Empirien der samles ind består af studerendes lektionsplaner, postrefleksioner og relaterede studieprodukter, observationer ifm praksisafprøvninger m.m. 

Key findings

Field-testede værktøjer med fokus på naturfaglig dannelse med et handleperspektiv - til brug i undervisningen på LU og i grundskolen.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2230/12/23