Project Details

Description

Projektet “Naturlig science i dagtilbud” er et udviklingsprojekt, der som sit overordnede formål har at give børn i alderen 3-6 år i Guldborgsund Kommune erfaringer med scienceaktiviteter og sciencetænkning. Projektet vil således øge og understøtte børnenes naturlige nysgerrighed samt lyst og mod til at eksperimentere og gå på opdagelse i den naturvidenskabelige og teknologiske verden allerede i en tidlig alder. Dette skal ske gennem en styrkelse af sciencepædagogikken i kommunens dagtilbud. Projektet skal sikre, at de deltagende dagtilbud udvikler sig fra at være natur- og
udelivsinstitutioner til at blive institutioner med en tydelig sciencepædagogisk profil.

Projektets tre delmål inkluderer:
- at udvikle og gennemføre en praksisnær opkvalificering af det pædagogiske personale i de tre deltagende dagtilbud, der fokuserer på teoretiske perspektiver på sciencepædagogik og træning i filosofisk samtaleteknik.
- at udvikle, etablere og organisere læringsfællesskaber og faglige fyrtårne, der sikrer, at alle dagtilbud i Guldborgsund Kommune får indblik i og erfaring med sciencepædagogik.
- at udvikle inspirationsmateriale til brug for både børn og pædagoger til inspiration og udbredelse nationalt.

Guldborgsund Kommune ønsker med projektet at opnå spredning af projektets indsigter ud over kommunens grænser. Derfor vil projektets resultater efter projektets udløb blive indarbejdet i Absalons aktiviteter på både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse, som udbydes til alle
Region Sjællands kommuner. Projektet vil desuden undervejs blive formativt evalueret med henblik på løbende at kvalificere processen og skabe viden om resultater.

I projektet deltager følgende medarbejdere fra Absalon:
Projektleder: Dennis Astrup Holland
Forskningsleder: Liv Kondrup Hardahl
Projektdeltager og initiativtager til projekt: Annika Foxby
Projektdeltager: Rikke Klith Jensen
Projektdeltager: Rakel Blöndal Sveinsdóttir Toubro

Desuden deltager Mikkel Snorre Wilms Boyesen og Lene S. K. Schmidt i forhold til at rammesætte værksteder undervejs i forløbet med henblik på at kvalificere projektets videns- og praksisbidrag via fælles analyser.

Projektet er støttet af Novo Nordisk


StatusActive
Effective start/end date01/01/2031/03/24

Collaborative partners

  • Guldborgsund kommune (Joint applicant) (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.