Nordic Life Design - Kreativ livsmestring i konstruktive fællesskaber for unge i mistrivsel

Project Details

Description

Hypotesen i dette projekt er, at unges ensomhed, stress og mistrivsel kan modvirkes ved deltagelse i konstruktive fællesskaber og kreative designforløb. Vi kalder det Nordic Life Design - kreativ livsmestring. Med det mener vi:

- At give de unge nye værktøjer til hver for sig og sammen, at blive bedre til at mestre livet.
- At introducere og træne de unge i en designtilgang med dertil hørende metoder og aktiviteter, som ruster dem til at imødekomme den kompleksitet og foranderlighed, der i øvrigt er i verden.
Vores overordnede formål er således, i forlængelse af bl.a. erfaringer fra DMJX, at hjælpe unge til at blive stærkere skabere i deres eget liv og stærkere medskabere i andres liv og i verden.

Projektet sammenfattes i et læringskoncept, som dannelsesinstitutioner og frivillige organisationer kan opøve, så de kan give værktøjerne videre i deres lokale fællesskaber med sårbare unge.

Key findings

Udvikling af læringskoncept med tilhørende digitalt værktøj til øget trivsel blandt unge, der kan anvendes af andre.
Institutioner og videregående uddannelsessteder står ofte famlende overfor de sårbare unges situation. Nordic Life Design-projektet ønsker at uddanne fagpersoner fra disse institutioner i at hjælpe de unge med at danne sig selv i fællesskaber. Derfor præsenteres og beskrives projektet i relevante fagblade, ligesom der på DMJX udbydes et efteruddannelsesforløb til folk, der arbejder med sårbare unges trivsel.
Centralt i forløbet står det digitale værktøj, som et konkret og empirisk udviklet procesværktøj, der skaber mulighed for at bruge kreative øvelser i fællesskab - også online.
Forandringen består her i, at danske uddannelsesinstitutioner, biblioteker og frivillige foreninger, og også frivillige unge, får en konkret handlemulighed for at øge (andre) unges trivsel gennem et socialt fællesskab med fokus på livsmestring.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/2131/12/22

Collaborative partners

Keywords

  • coping
  • quality of life

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.