Project Details

Description

NETVÆRKET ARBEJDE PÅ;
• At fremme forskning og udvikling af praksis på området ved aktiv involvering af børn og unge
• At styrke og øge kontakten mellem nordiske og internationale forskere
• At agere platform for samarbejde med andre forskningsnetværk indenfor samme interessefelt
• At skabe ny viden om børns deltagelse på det sociale og pædagogiske område til gavn for praksisfeltet
At skabe rammer om forsknings formidling i form af Paper, artikler, antologier, undervisningsmaterialer, mv. på tværs af de nordiske lande
• At skabe en platform for kundskabsløft, hvor forskere, praktikere, studerende og andre interessenter mødes, videndeler og igangsætter projekter med det formål, at øge børns involverings muligheder i beslutningsprocesser vedrørende alle aspekter af børns hverdagsliv
• At samarbejde om, arrangere og afholde konferencer og seminarer
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1801/02/22

Keywords

  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.