Nordisk netværk for børns ret til involvering i socialt og pædagogisk arbejde

  Project Details

  Description

  NETVÆRKET ARBEJDE PÅ;
  • At fremme forskning og udvikling af praksis på området ved aktiv involvering af børn og unge
  • At styrke og øge kontakten mellem nordiske og internationale forskere
  • At agere platform for samarbejde med andre forskningsnetværk indenfor samme interessefelt
  • At skabe ny viden om børns deltagelse på det sociale og pædagogiske område til gavn for praksisfeltet
  At skabe rammer om forsknings formidling i form af Paper, artikler, antologier, undervisningsmaterialer, mv. på tværs af de nordiske lande
  • At skabe en platform for kundskabsløft, hvor forskere, praktikere, studerende og andre interessenter mødes, videndeler og igangsætter projekter med det formål, at øge børns involverings muligheder i beslutningsprocesser vedrørende alle aspekter af børns hverdagsliv
  • At samarbejde om, arrangere og afholde konferencer og seminarer

  Layman's description

  Netværket vil gennem forskellige aktiviteter såsom konference, skrive bøger, seminarer, mv. styrke børns muligheder for deltagelse i udviklingen af det sociale og pædagogiske arbejde.

  Key findings

  Indtil nu har netværket etableret et meget tæt samarbejde med Forandringsfabrikken i Norge samt De anbragtes vilkår. Begge er medlem i netværket. netværket har desuden hold den 1. konference med fokus på børns ret til detagelse. netværket afholder 2. konference april 2020. Netværket har en samarbejdskontrakt med Hans Reitzels forlag vedr. udgivelse af en grundbog vedr. børns deltagelse som skrives af netværkets medlemmer fra de nordiske lande.
  Netværket har en tæt samarbejde med Child Rights institute ved Lunds universitet i Sverige.
  Netværket har desuden send en ansøgning til Nordplus samt undersøger mulighederne i Nordforsks regi, mv.
  StatusNot started