OPTIM-PARK - Optimization of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson’s Disease: a multisectoral intervention.

Project Details

Description

Formålet med studiet er:
At teste gennemførlighed og accept af en intervention målrettet ‘bedre liv med Parkinsons sygdom for personer der lever med Parkinsons sygdom og deres pårørende’, gennem udvikling af multisektorielle patientforløb, med et særligt fokus på hvordan vi kan optimere brug af ressourcer og støttesystemer, med et særligt fokus på særligt udsatte grupper og områder.
Projektet gennemføres gennem 5 ”workpackages”
WP1 – Er PPI (Patient og public involvement) som er gældende gennem hele projektet
WP2 – er afdækning af viden, litteratur, politiske strategier etc. På tværs af partnerlandene
WP 3 – Er afdækning af roller og samarbejdsrelationer mellem professionelle, patienter, pårørende og andre interessenter (såsom patientforeninger) – gennem kvalitative interview
WP4 – er udvikling og test af en bruger drevet intervention med fokus på sektorovergange, tværfaglighed og brugerinddragelse. Vi kender endnu ikke interventionens elementer.
WP 5 er project management (lead Southampton)
Interventionen testes i et kontrolleret feasibilitystudie, med inklusion af forventeligt 60 personer med Parkinson og 60 pårørende fra hvert land, fordelt i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Kontrolgruppen modtager vanlig pleje og behandling.
Interventionen evalueres i en procesevaluering på mikro, meso og makro niveau.
AcronymOPTIM PARK
StatusFinished
Effective start/end date01/04/1931/12/22

Collaborative partners

  • University of Oslo (Project partner)
  • La Princesa University Hospital (Project partner)
  • Autonomous University in Madrid (Joint applicant)
  • Academic Geriatric Medicine, Faculty of Medicine, University of Southampton, Southampton, UK (Project partner) (lead)

Keywords

  • research
  • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.