Project Details

Description

Forekomsten af overvægt, svær overvægt og type 2-diabetes (T2D) i den danske befolkning er steget markant de senere år. Hvor udbredt disse tilstande er blandt ældre på plejehjem vides dog ikke. Overvægt og svær overvægt følges ofte af insulinresi-stens, T2D og andre følgesygdomme, og kombinationen af overvægt og T2D gør ældre særligt sårbare. Kompliceres dette yderligere ved tab af muskelmasse vil det kunne medføre reduceret fysisk kapacitet, øget plejebehov, øget faldrisiko og dermed markant reduceret livskvalitet hos denne gruppe ældre. Hypotesen er, at ved at foretage hen-sigtsmæssige forandringer i kostindtag hos ældre med overvægt kan yderligere vægtøg-ning, T2D og senfølger heraf forebygges og livskvaliteten og hverdagslivet dermed forbedres i de sidste leveår hos denne sårbare målgruppe. På grund af det manglende kendskab til forekomsten af overvægt og T2D blandt ældre på plejecentre samt viden om hvilken betydning disse tilstande har for de ældres egen vurderede livskvalitet og hverdagsliv og personalets arbejde med målgruppen, er det i dag svært at afprøve og igangsætte forebyggende indsatser med henblik på at bidrage til evidensbaserede retningslinjer for målgruppen.
Nærværende projekt er opstarten af et forskningsmiljø på Professionshøjskolen Absalon med særligt fokus på kost, men også fysisk aktivitet målrettet ældre på plejecentre med overvægt, T2D eller kombinationen af disse. I projektet vil der blive 1) indsamlet og analyseret data for vægt og højde blandt ældre på plejecentre i tre udvalgte kommuner i Region Sjælland, 2) indhentet data fra Danmarks Statistik om forekomst af T2D blandt ældre på plejecentre i Region Sjælland 3) gennemført semistrukturerede gruppeinter-views med plejepersonale på seks plejecentre i Region Sjælland om deres oplevelse af muligheder og barriere i relation til arbejdet med ældre med overvægt, T2D eller kombinationen af disse og 4) gennemført kvalitative interviews med ældre om oplevelsen af egen vurderet livskvalitet og hverdagslivet med overvægt, T2D eller kombinationen af disse på et plejecenter.
Formålet med nærværende projekt er således at få viden om forekomsten af overvægt og T2D hos ældre på plejecentre i Region Sjælland samt at undersøge, hvilken betydning disse tilstande har for arbejdet med de ældre og for de ældres selvvurderede livskvalitet og hverdagsliv.
Projektet er finansieret med kr. 494.500 fra Steno Diabetes Center Sjællands forskningspulje
StatusFinished
Effective start/end date01/12/2031/12/21

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.