Project Details

Description

Baggrund: En gruppe børn og unge i udskolingen mistrives (EVA 2018, VIVE 2018). Andelen af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 15 år, er fra 2010 til 2017 steget fra 4 til 9 % (KL 2018). Dertil kommer en gruppe børn og unge uden diagnose, men med ondt i livet på forskellig vis. Mistrivslen kommer til udtryk i form af fx skolevægring, ensomhed stress eller angst. Det kan påvirke uddannelsesvalg og øge risiko for frafald og senere social marginalisering (VIVE 2018). I undersøgelser anbefales trivselsfokus på de ældste klassetrin til forebyggelse og lokalisering af mistrivsel. Børnene og de unge i 7.-9. klasse efterspørger fokus på trivsel. Desværre oplever de, at både trivselsindsatser rettet mod den enkeltes trivsel og indsatser rettet mod trivsel gennem (klasse)fællesskaber glider i baggrunden i udskolingsårene. I debatten om trivsel i udskolingen fremhæves pædagogen mellem skole og fritid som trivselsaktør (EVA 2017; Højholdt, Arndal, Blaabjerg & Højmark 2015; Ankerstjerne & Stæhr 2018). Imidlertid benytter kun hver sjette skole sig af pædagoger i udskolingen (Epinion 2017). Forskningen omkring pædagogen i udskolingen generelt og ift. trivsel er yderst sparsom. Feltet er uudfoldet og underbelyst. 
Forskningsspørgsmål: I projektet ønsker vi sammen med pædagoger, børn og unge at skabe viden om trivsel, synliggøre pædagogernes eksisterende trivselsindsatser og afprøve nye potentielle trivselsindsatser i udskolingen gennem aktioner.

Key findings

Forventede resultater
Projektet dokumenterer, forstærker og udvikler pædagogiske trivselsindsatser i udskolingsregi til gavn for målgruppe, profession og samfund.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/08/21

Collaborative partners

  • BUPL
  • Skoler
  • Aarhus University
  • (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.