Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde

  • Schmidt, Lene Skytthe Kaarsberg (Principle researcher)
  • Petersen, Kit Stender (Co-researcher)
  • Gaarskjær, Dorit (Co-researcher)
  • Nielsen, Helle Arnskov (Co-researcher)
  • Bisgaard*, Sys (Co-researcher)
  • Jannsen, Lena Højgaard (Co-researcher)
  • Thingstrup, Karen (Co-researcher)
  • Rasmussen, Anna Busk (Co-researcher)

Project Details

Description

Forskningsprojektet har til formål at undersøge hvilken betydning krav om tidlig læring for pædagog-forældresamarbejdet, og hvilke brudflader der opstår til andre idealer for samarbejdet. Derudover belyses det, hvilke forskelligartede positioner pædagoger og forældre etablerer til daglig, og hvad de forventer af hinanden, særligt før og omkring børns skolestart.

Projektet kombinerer forskellige metoder:
- Policystudier af transnationale, nationale og lokale tendenser for pædagog – forældresamarbejde
- Deltagerinvolverende seminarier med et udvalg af ledere, pædagoger og medlemmer fra forældrebestyrelser, der mødes på tværs af 5 daginstitutioner fra 3 kommuner
- Etnografisk inspirerede studier i 2 af de udvalgte daginstitutioner, hvor pædagoger, forældre og børn følges i daglig praksis

Professions- og praksisnær formidling udvikles i projektet og diskuterer hvilke muligheder og dilemmaer, der kan opstå, når pædagoger skal håndtere både forskellige samfundsmæssige forventninger til den professionelle rolle og deres daglige samarbejde med forældre og praksis med børn.

På deltager involverende seminarer mødes ledere, pædagoger og forældre på tværs af udvalgte daginstitutioner og udveksler forskellig viden, perspektiver og erfaringer mhp. at styrke lokale ideer og handlerum for forældresamarbejdet.

Projektet er forankret i pædagoguddannelsen og afprøver at inddrage studerende på flere måder undervejs i forskningsprocessen:
- I bachelor klynger, til udvalgte studiedage for praktik og i specialiseringen i dagtilbud udforsker modulansvarlige, forsker, praktikkoordinatorer og studerende sammen forskellige dimensioner af forældresamarbejde.
- De studerende præsenteres for forskellige teoretiske positioner og drøfter professionsfaglige udfordringer ift. at håndtere de muligheder og dilemmaer, som de oplever i samarbejdet med forældre om børn.
- De studerende er medskabende af viden ved at gøre sig erfaringer med tentative analyser af bl.a. forældrepjecer, som de selv indhenter som empiri og at kvalificere egne iagttagelser og indtryk fra praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1630/06/18

Keywords

  • cooperation with parents

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.