Pædiatriske sygeplejerskers observations- og monitoreringspraksis med særlig fokus på de vitale parametre

Project Details

Description

Baggrund: Adskillige studier viser, at observation, monitorering samt videreformidling af vitale parametre er af afgørende betydning for patienternes tilstand samt overlevelse. Derfor er det vigtig at vide, hvordan sygeplejerskers observations- og monitoreringspraksis er. Der findes enkelte undersøgelser i forhold til sygeplejerskers observationer samt monitorering af voksne indlagte patienter mens viden om pædiatriske sygeplejerskers observations- og monitoreringspraksis med særlig fokus på vitalparametrene ikke er undersøgt i en dansk kontekst, hvorfor herværende projekt ønsker derfor at belyse dette.

Metode: Den etnografiske metode vælges, da den tilbyder en sammenhængende adgang til besvarelsen af et komplekst spørgsmål, hvor både informantens handlinger, konstruktioner og kulturelle værktøjer indgår. Projektets design er kvalitativ og empiri indsamles som en kombination af deltagende observation samt individuelle kvalitative semi-strukturerede interviews.

Formodede fund: Det formodes at empirien viser at sygeplejerskerne ikke er specielt opmærksomme på de indlagte børns vitale parametre samt at sygeplejerskerne har svært ved at vurdere om parametrene ligger indenfor referenceområdet og derfor ikke handler på baggrund af en afvigende parameter.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1401/12/17

Keywords

  • nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.