Patientforløb

  Project Details

  Description

  Satsningen patientforløb
  Borgere og patienter ønsker at blive behandlet ordentligt, efter nyeste faglige metoder og være informerede om – og deltagende i – sygdomsforløbet. Satsningen giver svar på, hvordan man udvikler patienters sikkerhed, sikrer gode patientforløb og anvender nyeste viden indenfor området. Det gode patientforløb er et sammenhængende evidensbaseret patientforløb med fokus på mødet mellem klinikeres faglighed og patienters/borgeres behov. Det handler om patientens rejse gennem behandlings systemet, fra indlæggelse, over behandling til udskrivelse. Det gode patientforløb sker i et tværprofessionelt samarbejde, som også understøtter en sikker overgang mellem den sekundære og primære sundhedssektor. Projekterne omhandler forhold vedrørende overgange mellem sektorer, institutioner og afdelinger knyttet til det sundhedsprofessionelle virksomhedsområde. Satsningen styrker forståelsen af såvel det gode patientforløb i et patient og borger orienteret perspektiv, samt en stærkere forståelse af det kliniske kollektivs arbejdsvilkår – og hertil vekselvirkningen mellem disse to perspektiver. Derudover har man fokus på sundhedsprofessionelles brug af patienters og borgeres ressourcer for at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. Der arbejdes bl.a. med interventionsstudier baseret på forskningsbaseret metode som grundlag for en nationale modeller. Forskningen anlægger forskellige perspektiver på det gode og sammenhængende patientforløb med inddragelse af såvel kvalitative som kvantitative metoder. Satsningen bevæger sig mellem på den ene side det sociale og kulturelle perspektiv og på den anden side det kliniske perspektiv og den kliniske hverdag. Der arbejdes med såvel humanistiske/samfundsfaglige tilgange på den ene side som naturvidenskabelige tilgange på den anden side er tilstede. Satsningen undersøger således også betydningen af blandt andet livshistorie, etik, køn, sundhedstilstand og anden evidensbaseret viden på området.
  StatusFinished
  Effective start/end date23/02/1530/04/18

  Keywords

  • patients

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.