Ph.d. projekt: Borgere med multisygdom i hjemmerehabiliteringsforløb

  Project Details

  Description

  Ph.d. projektet er en undersøgelse af hvilke forventninger borgere med multisygdom har til rehabiliteringsforløb i eget hjem, borgernes håndtering af forløbene samt mulighed for at inddrage forløbene sundhedsfremmende og meningsfuldt i et komplekst hverdagsliv med multisygdom.

  Ph.d. projektet er en hverdagslivssociologisk undersøgelse af borgere med multisygdom i eget hjem i rehabiliteringsforløb. Der er fokus på borgernes hverdagsliv med multisygdom, deres forventninger til rehabiliteringsforløb og deres oplevelser, erfaringer og interaktioner med de sundhedsprofessionelle i rehabiliteringsforløbene, når disse planlægges og udføres efter Servicelovens § 83a policy. Centralt for projektet er undersøgelse af variationer af borgernes strategier og håndteringer af rehabiliteringsforløb, og borgernes muligheder for at inddrage forløbene sundhedsfremmende og meningsfuldt i et komplekst hverdagsliv med multisygdom.
  Den teoretiske forståelsesramme for projektet befinder sig i spændet mellem humaniora og samfundsvidenskab. Der anvendes teori med rod i disciplinerne sociologi og filosofi. Metodologisk anvendes en etnografisk tilgang med feltobservationer og interviews. Empiriproduktionen er foretaget i perioden oktober 2016 – februar 2018, struktureret i tre delstudier:

  Delstudie 1: Interview i 23 hjem med ægtepar eller aleneboende borgere med multisygdom inden rehabiliteringsforløb. Fokus på borgernes hverdagsliv med multisygdom og deres forventninger til og strategier for rehabiliteringsforløb. Feltobservationer i 19 af de 23 hjem af det indledende visiterende møde forud for eventuelt rehabiliteringsforløb. Fokus på borgernes håndtering af visitationssamtalen i et hverdagsliv med multisygdom.
  Delstudie 2: Feltobservationer i syv af de ovenstående 23 hjem. Tre ægtepar og fire aleneboende borgere med multisygdom følges i deres rehabiliteringsforløb. Fokus på borgernes håndtering af planlægning og udførelse af rehabiliteringsforløb, interaktionerne med de sundhedsprofessionelle samt hvorvidt det er muligt for borgerne at inddrage forløbene meningsfuldt i deres hverdagsliv med multisygdom.
  Delstudie 3: Interview med borgerne i de syv hjem fra delstudie 2. Fokus på borgernes hverdagsliv med multisygdom efter rehabiliteringsforløbet.

  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/1631/03/19

  Collaborative partners

  • Social- og Sundhedsforvaltningen, Albertslund Kommune (Project partner)
  • Roskilde University (Project partner) (lead)

  Keywords

  • everyday life

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.