Ph.d.-projekt: Elever med "særlige forudsætninger" og "stort læringspotentiale" i skolen

Project Details

Description

Jeg har igennem et skoleår, med en praksisforskningstilgang, fulgt forskellige elever med "særlige forudsætninger” og ”stort læringspotentiale” i deres hverdagsliv i skolen. Tidligere undersøgelser har vist, at mange elever med "særlige forudsætninger" oplever at have det svært i undervisningen og i skolen. Fra et børneperspektiv undersøger jeg, hvilke udfordringer og dilemmaer eleverne forsøger at håndtere i skolens hverdagsliv, og hvad der får betydning for deres engagement og deltagelsesmuligheder i de faglige og sociale fællesskaber i klassen.

Igennem en praksisforskningstilgang er jeg interesseret i at lære om de sociale dynamikker og processer i klassen, elevernes aktiviteter og deltagelse i den fælles praksis, hvad de oplever og tillægger mening og betydning, hvilke muligheder og barrierer for deltagelse, der skabes, samt hvilke udfordringer og dilemmaer eleverne forsøger at håndtere og skabe mening i.

Jeg undersøger, hvordan de sociale dynamikker og faglige og sociale processer opleves og får betydning, hvordan de voksne forstår og samarbejder med og om eleverne, samt hvilken betydning dette ser ud til at have for elevernes engagement og deltagelsesmuligheder i de faglige og sociale fællesskaber.

Jeg arbejder med et emergerende og fleksibelt forskningsdesign, som former sig efter den praksis, jeg undersøger. Jeg har samarbejdet med en række folkeskoler, hvor jeg igennem et skoleår har fulgt forskellige skoleklasser på mellemtrinet og i udskolingen. Jeg har flugt klasserne og eleverne igennem hele dage på tværs af fag, aktivister og pauser med den intention at forsøge at opleve skoledagen fra elevernes perspektiver og ståsteder. Undersøgelsesmetoderne på de deltagende skoler består bl.a. af deltagerobservationer, interviews og uformelle samtaler.

Desuden har jeg samarbejdet med forskellige PPR-psykologer og konsulenter fra tre kommuner. Igennem dette samarbejde har jeg fået kontakt til forskellige elever, der på et tidspunkt er blevet testet og beskrevet som højtbegavet, men hvor der også er eller har været bekymringer i forhold til f.eks. ”alvorlig mistrivsel” eller ”mistanker om diagnoser”. Disse elever har jeg besøgt både hjemme og i skolen, og jeg har interviewet dem, deres forældre og skolelærerne samt fulgt dem igennem hele skoledage i nogle uger fordelt over et skoleår.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1706/02/21

Keywords

  • learning, educational science and teaching