Pilotprojekt: Alternativ forskningsformidling

Project Details

Description

Pilotprojektet består af to dele: en undersøgelsesdel i 2019 og en afprøvningsdel i 2020.
Projektet bygger på den antagelse, at der er nogle barrierer i professioner og erhverv i forhold til at få kendskab til den viden, der skabes indenfor deres respektive områder, idet det videnskabelige publiceringsformat (ofte videnskabelige artikler eller bøger) ikke er tilstrækkeligt tilgængeligt i hver-dagen i hverken børnehaven, på lærerværelset eller i den lille eller mellemstore produktionsvirk-somhed. Med pilotprojektets første del ønsker vi at undersøge, hvilke formidlingsformater man kun-ne ønske sig at blive præsenteret for forskningsviden igennem, i de professioner og erhverv, der er knyttet til pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og de tekniske uddannelser.
Dette skal foregå ved at der i første omgang laves research på, hvilke mulige formater, der kunne an-vendes. Dette skal være forarbejde for en interviewguide, der skal bruges til at afholde 2 x 3 fokus-gruppeinterviews (to interviews indenfor hvert felt), med forskellige repræsentanter fra de respekti-ve institutioner, skoler og virksomheder, der er knyttet til de respektive uddannelser, der er en del af pilotprojektet.
Dette arbejde skal følges op af en workshop, hvor der samles op på resultaterne fra fokusgruppein-terviewene. På denne baggrund udarbejdes et idékatalog, som kan bruges af både de involverede uddannelser og UCNs øvrige uddannelser. I forlængelse af workshoppen besluttes og planlægges projektets prøvehandlinger (hvad disse består i vides således ikke endnu).
Til workshoppen og til sparring på idékatalog og prøvehandlinger inddrages Charlotte Wegener fra AAU.
Anden del af projektet består i prøvehandlingerne, som er konkrete afprøvninger af alternative for-midlingsformater inden for de tre uddannelsesområder. Disse vil munde ud i et erfaringskatalog.
StatusFinished
Effective start/end date02/09/1930/06/20