PLF-forløb Grønnemose Skole

Project Details

Description

Som en videreudvikling af den udviklingsproces skolen allerede har gennemgået i 3K-regi, ønsker Grønnemose skole et forløb med KP, der bringer samarbejdet et skridt nærmere mod det, vi kan betegne som et professionelt læringsfælleskab. Mange af skolens rutiner og praksisser er allerede præget af fokus på elevernes læring samt en deprivatiseret tilgang til samarbejdet, især hvad angår arbejdet med synlig læring og feedbackprocesser, og nu vil man gerne etablere et metablik på teamsamarbejde og mødekultur. Fokus er på, hvordan vi gennem særlige strukturer og videndelingsmetoder kan skabe læring og progression i teamets samtaler. Det overordnede formål med forløbet er at fortsætte og kvalificere den praksisnære skoleudvikling hen imod et professionelt læringsfællesskab
StatusFinished
Effective start/end date05/02/2001/07/21

Keywords

  • management, organizational development and innovation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.