Practical Skill Performance in Nursing Educating - Comparison of learning opportunities in the Scandinavian countries

 • Nielsen, Cathrine Sand (Principle researcher)
 • Stenholt, Britta Vesterager (Co-researcher)
 • Nielsen, Carsten Munch (Co-researcher)
 • Sommer, Irene (Co-researcher)
 • Bölenius, karin (Principle researcher)
 • Blomberg, Karin (Co-researcher)
 • Bjørk, Ida Torunn (Principle researcher)
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland (Principle researcher)
 • Ravik, Monika (Co-researcher)
 • Reierson, Inger Ase (Co-researcher)

Project Details

Description

Practical skill acquisition has received more attention in recent years, partly due to technical innovations and exciting options within simulation training. However, the complexity inherent in practical skill learning and performance still seems to represent educational challenges that have implications for the quality of newly graduate nurses’ performance, and that are not properly met. We therefore consider it of vital interest to investigate and compare how practical skill learning is facilitated within the educational institutions in the Scandinavian countries. The project aims to gain knowledge about the types of practical nursing skills that are taught at universities and university colleges in Denmark, Norway, and Sweden, and the nursing students’ opportunity to learn and practice practical skills during a bachelor’s degree program. The purpose is to use this knowledge to summarize and compare students’ conditions for practical skill learning during the bachelor’s degree program, and thereby create a foundation for improvement and development of practical skill teaching and learning in nursing education.

Layman's description

Udviklingen i sundhedsvæsenet og en øget dimensionering af sygeplejestuderende udfordrer muligheder for at lære de håndværksmæssige sider af sygeplejeprofessionen. Undersøgelser viser at svag håndværksmæssige kunnen påvirker patientsikkerheden.
Formålet med projektet er at styrke sygeplejestuderendes læring af praktisk færdighedsudøvelse, hvilket er væsentligt for professionsudøvernes fagidentitet og har sammenhæng med patientsikkerheden og den generelle kvalitet i sundhedsydelser.
Den skandinaviske forskningsgruppe Research in Nursing Skills (www.rins.dk) har udviklet og implementeret en model til læring af praktiske færdigheder, men der mangler forskningsbaseret afdækning af uddannelsernes aktuelle forberedelse af studerende til praktisk færdighedsudøvelse. Forskergruppen ønsker derfor med studiet at afdække og sammenligne, hvordan læring af praktiske færdigheder faciliteres i simulationslaboratorier på uddannelser samt under de studerendes praktik på hospitaler og i det nære sundhedsvæsen i skandinaviske lande. Afdækningen danner baggrund for vores vurdering af den aktuelle status internt i landene samt forskelle og ligheder landene imellem.
På baggrund af denne afdækning ønsker vi, gennem samskabelse med interessenter på uddannelsesinstitutioner, på praktiksteder i sundhedsinstitutioner samt sygeplejestuderende, at videreudvikle fundamentet for udvikling af praktisk færdighedsundervisning i sygeplejerskeuddannelsen som helhed.
Projektets endelige produkt vil blive tilbudt som et overordnet koncept for færdighedsudøvelse på sygeplejeuddannelserne. Næste trin, som ligger ud over det aktuelle projekt, vil i første omgang være implementering af det nye undervisningskoncept på de involverede skandinaviske universiteter og professionshøjskoler. Viden fra projektet gøres tilgængelig på vores hjemmeside og gennem artikler i fagtidsskrifter i Danmark, Norge og Sverige.
Vores ambition er at styrke håndelaget hos sygeplejersker in spe, og dermed styrke patientsikkerheden. Desuden formoder vi, at styrkelsen af nyuddannedes beherskelse af praktiske færdigheder vil give faglig selvtillid og dermed lette udfordringer knyttet til overgangen fra studieliv til arbejdslivet som sygeplejerske. En overgang, som for mange nyuddannede bliver stressede og for nogle fører til at de forlader jobbet som sygeplejersker.
Short titleSPINE 1 & 2
StatusCurtailed
Effective start/end date01/01/2031/08/21

Keywords

 • education, professions and jobs
 • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.