Project Details

Description

Formålet med dette FOU projekt er at undersøge, hvordan der i Professionsbachelorprojekter (PBP) på Læreruddannelsen, Socialrådgiveruddannelsen og Pædagoguddannelsen kan arbejdes med samskabelse mellem studerende, undervisere og praktikere fra professionen - og hvilke udfordringer og muligheder, der viser sig, når studerende knytter deres PBP til et givent samskabelsesprojekt. Praksisintegration og samskabelse som del af professionsuddannelse er både i den internationele forskningslitteratur og i den nye studieordninger for de tre uddannelser identificeret som et centralt udviklingsområde, og hensigten er løbende at videndele og dermed videreudvikle det ”materiale”, der i projektet udvikles til brug for uddannelse og profession.
Mere specifikt undersøges i den empiriske del af projektet, hvad der viser sig som betydningsfuldt for hhv. studerende, uddannelsens undervisere og praktikere fra professionen, i en kontekst af igangværende samskabelsesprojekter indenfor de 3 uddannelser - projekter hvor studerende er involveret med deres PBP - og hvad dette peger på af både muligheder, udfordringer og dilemmaer. I forlængelse heraf vil der særligt være fokus på, hvorvidt og under hvilke omstændigheder ”Samskabelsesprojekter” indebærer, at uddannelsen ”udvikler og producerer velfærd sammen med og ikke for borgerne”, som fremhævet i hidtidige definitioner på samskabelse.

Formelle bestemmelser for - og centrale aktørers overvejelser om - PBP indefor de tre uddannelser analyseres endvidere i en komperativ del-undersøgelse, med henblik på at identificere både uddannelsesspecifikke og uddannelsesovergribende muligheder og udfordringer.

Metodisk arbejdes der i projektet med et mixed methods design med bl.a. dokumentanalyser, enkeltmands – og fokusgruppe interviews, og observationer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.