Professioner på tværs - et webbaseret undervisningsmateriale med cases fra en tværprofessi-onel virkelighed

  • Hulgård, Esben (Co-researcher)
  • Svendsen, Jeanette (Co-researcher)
  • Klausen, Bodil (Co-researcher)

Project Details

Description

Professioner på tværs er et undervisningsmateriale til studerende, der arbejder med Det tværprofessionelle element i studiegrupper på tværs af uddannelserne.
Materialets omdrejningspunkt er en række cases, hvor lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre involverede fra praksis fortæller om de tværprofessionelle udfordringer, de hver dag står midt i. Gennem videoklip, billedfortællinger og korte interviews formidler de dilemmaer og løs-ninger - på tværs af professionerne.
Hvordan kan materialet bruges?
Professioner på tværs lægger op til dialog rundt om bordet i de tværprofessionelle studie-grupper. Studerende ser og læser i fællesskab videoklip og interviews foran skærmen - og un-dervejs guider arbejdsspørgsmål diskussionerne.
Materialet lægger op til, at de studerende aktivt følger de udvalgte links til faktuel og perspek-tiverende viden, så deres faglige forståelse flytter sig fra de konkrete cases til en mere gene-relle forståelse af det tværprofessionelle felt.
StatusFinished
Effective start/end date02/08/1031/12/11

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.